Условия за организиране и провеждане на онлайн игри в De-sign

Тези условия описват провеждането на интернет игри в сайта www.de-sign.bg. Настоящите условия са валидни за всички игри, организирани от de-sign.bg, освен ако изрично не са споменати други допълнителни условия. Целта на условията е да уредят регламент, срок на провеждане и награди, раздавани в онлайн игрите.

Изброените по-долу условия имат безсрочна валидност!

 

Организатор на игри в интернет

Интернет сайта www.de-sign.bg е Организатор на интернет игри в смисъла на създател и изпълнител на игрите. Всяка конкретната игра може да се провежда единствено със съгласието на Организатора. Определянето на регламента на всяко отделно събитие (онлайн игра), е право само и единствено на Организатора. Той е длъжен да го оповести публично в на някоя от страниците на www.de-sign.bg.

Условията за организиране и протичане на онлайн игри имат задължителен характер за всички участници. При необходимост от промяна на условията, въпросната промяна може да се извърши само от Организатора. Направената от участниците регистрация означава, че се съгласяват с настоящите Условия.

Организаторът изпълнява заявки за организиране на онлайн игри. Фирмите поръчители осигуряват наградите за поръчаната от тях игра.

 

Период на провеждане на игрите

Срокът за провеждане на всяка онлайн игра, упоменат в регламента, е задължителен за всички участници. Ако след изтичане на този срок има подадени заявления за участие, те се считат за невалидни от Организатора, а подателите им не участват в играта. Валидността на онлайн игрите, провеждани от Организатора, е само за територията на Република България. Всички награди могат да бъдат получени само в рамките на България, т.е участник, спечелил награда, който се намира извън нея, може да я получи единствено ако посочи адрес на територията на страната.

 

Условия на онлайн игрите, организирани от De-sign

Участниците в онлайн игрите, създадени от Организатора, не се задължават или обвързват с калузи, по-различни от тези, упоменати в настоящите Условия. Позволено е един участник да се регистрира в една интернет игра САМО ВЕДНЪЖ. Правилото за еднократна регистрация важи за всички игри на Организатора, освен за игрите, в които е упомената допълнителна клауза. Условията за организиране и протичане на онлайн игри в de-sign.bg са задължителни за всички участници. С направената от тях регистрация, те се съгласяват доброволно да ги спазват, по начина, по който са упоменати.

Организаторът е задължен при промяна на настоящите Условия да оповести предварително за направените корекции. След като вече са ги приели, участниците нямат право на претенции относно промени в Условията. Ако някой от участниците има различни виждания относно Условията, то той може да се откаже от участието си в играта във всеки един от етапите й. Това означава, че той се отказва и от това да спечели награда от съответната онлайн игра.

 

Цели

Онлайн игрите, провеждани в сайта www.de-sign.bg, имат за цел да популяризират продукти или услуги на фирмите поръчители.

Кой има право да участва в онлайн игрите?

Право на участие в онлайн игрите на Организатора могат да вземат всички граждани на Република България, които са се съгласили с Условията за протичане на интернет игри. Служителите на www.de-sign.bg, както и членовете на семействата им, нямат право на участват в игрите. Служителите на фирмите поръчители на игрите и техните семейства също нямат право да са сред участниците.

 

Награди

Наградите в провежданите от Организатора (www.de-sign.bg) онлайн игри са предметни и се определят единствено от фирмата поръчител. Те са оповестени публично и са известни за всички участници. Само Организаторът може да променя наградите със пълното съгласие на фирмите поръчители. Участниците, приемайки настоящите Условия, се съгласяват да получат наградите, по начина, по който са упоменати от Организатора.

Всеки участник, спечелил награда от игра на Марси-ПКМ, я получава само след като Организаторът има потвърждение на точен адрес за доставка. В период до 10 дни, след спечелване на награда, печелившият трябва да я получи на посочения адрес. Ако при получаване на наградата спечелил участник отсъства от адреса, посочен за доставка, се счита, че наградата е отказана. Воденето на кореспонденция и организирането на нова доствка на награди, които не са получени от участник заради отсъствието му от посочения адрес, не са задължение на Организатора. Не могат да предявяват претенции участници, неспазили настоящите Условия. Организаторът не носи отговорност към печеливши участници, които са заявили неверни данни за доставка – адрес, телефон, име, e-mail.

Всички награди и куриерските услуги по тяхната доставка се поемат от фирмата поръчител и съответно са за нейна сметка.

 

Защита на личните данни на потребителите

С направената от всеки участник регистрация в онлайн игра на Марси-ПКМ, той категорично се съгласява личните му данни да бъдат обработени от Организатора според ЗЗЛД (Закон за защита на личните данни). Получените ит Организатора лични данни се използват от Организатора единствено за играта, за която участникът ги е предоставил. Анонимността на личните данни е гарантирана от Организатора, който се задължава да не ги дава на разположение на трети лица. Предоставените от участниците лични данни могат да се обработват от Организатора само за цели, посочени в Условията за организиране и протичане на онлайн игри.

 

Важно

Настоящите условия са в сила от момента, в който бъдат публикувани в уеб сайта www.de-sign.bg. Всяка промяна в Условията за провеждане на игри в интернет, която направи Организаторът, не се поставя под коментар. След като вече е приел настоящите Условия, всеки участник е длъжен да ги прочете и да ги спазва.

Ако установите нарушение на участник в онлайн игрите, моля уведомете Организатора на info@de-sign.bg